Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, jednakże pełnią odmienne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenia zawierana jest między zlecającym i przyjmującym zlecenie. Zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej, w zamian za co otrzyma określone świadczenie. Przyjmujący zlecenie powinien wykonać czynność określoną w umowie osobiście i z należytą starannością, jednakże nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt.

Umowa o dzieło

Umowę o dzieło zawierają zlecający dzieło i przyjmujący zlecenie. Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło nie mogą być same czynności, lecz konkretne, namacalne rezultaty. Niekoniecznie muszą to być rezultaty materialne, jak np. postawienie ogrodzenia wokół działki, ale też niematerialne np. zaprojektowanie strony internetowej. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie nowych przedmiotów, ale też naprawa lub przerobienie już istniejących.

Podobieństwa i różnice umów zlecenie i o dzieło

W umowach zlecenia i umowach o dzieło znajdziemy podobieństwa i różnice.

Odpowiedzialność wykonawcy

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. Podpisując umowę o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, ale nie ponosi odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Różnice zauważymy też w prawie do reklamacji. W przypadku umowy o dzieło zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, natomiast w przypadku umowy zlecenia takie prawo mu nie przysługuje.

Kwestie wynagrodzenia

Wykonawcy umowy o dzieło zawsze przysługuje wynagrodzenie, gdyż umowa o dzieło jest zawsze odpłatna. Natomiast umowa zlecenie może, ale nie musi być odpłatna, jest to kwestia umowy stron.

Podatki

Oba rodzaje umów zobowiązują ich zleceniobiorców do  zapłacenia podatku dochodowego. Przychody z umowy zlecenia i z umów o dzieło ujmujemy w rozliczeniu pit, ujmiemy je również w pit 2017.

Zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50% jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich.

Składki ZUS

Natomiast umowy te różnią się ze względu na przysługujące w ich ramach świadczenia. W przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracownikiem, z którym przedsiębiorca ma podpisaną umowę o pracę. Wtedy jest obowiązek odprowadzenia wszystkich obowiązkowych składek, jak w przypadku samej umowy o pracę.

W przypadku umów zlecenia składki ZUS są odprowadzane. Od 1 stycznia 2016 roku składki zusowskie  obowiązują od  wszystkich zleceń, do wysokości płacy minimalnej.  Obowiązkiem ubezpieczenia objęta jest wybrana umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie niższa w 2016 roku od 1850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać składkom ZUS, aż do osiągnięcia kwoty minimalnej.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r., obowiązywanie jej w punktach dotyczących umów zleceń rozpoczęło się 1 stycznia 2016 roku.

Wypowiedzenie umowy

Zasadnicze różnice występują również w założeniach tych umów, np. umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdej chwili, natomiast umowa o dzieło zakłada konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia. Taką sytuacją może być np.wykonywanie  dzieła niezgodnie z umową, bądź niedotrzymywanie określonych terminów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 413 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>