Rozliczenie PIT – dochody i pobyt za granicą

Gdzie rozliczamy dochody z zagranicy

Osoby pracujące poza granicami swojego kraju powinny przed rozliczeniem rocznym pit ustalić swoją rezydencję podatkową. Polscy rezydenci podatkowi rozliczają wszystkie światowe dochody w kraju. Nierezydenci odprowadzają podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada w Polsce centrum interesów życiowych i przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w roku. Nie zawsze muszą być spełnione oba warunki. Jeśli podatnik przebywa poza krajem więcej niż 183 dni, ale posiada w Polsce rodzinę, małżonkę, dzieci, mieszkanie, inwestycje stałe i nie zamierza pozostać za granicą na stałe, lecz wyraża chęć powrotu, może być uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Ma wtedy obowiązek rozliczyć pit ze wszystkich dochodów uzyskanych na całym świecie. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega przepisom regulującym zasadę naliczania podatku zawartym w umowach dwustronnych pomiędzy krajami  w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Należy zastosować zasadę unikania podwójnego opodatkowania, jeśli Polska ma podpisaną z danym krajem stosowną umowę. W zawartych przez Polskę umowach spotykamy dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia.  W przypadku braku takiej umowy stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia.

Standardowo dochody z tytułu pracy najemnej, zlecenia, dzieła itp. opodatkowane są w kraju, w którym wykonywana jest praca, a nie tylko w kraju rezydencji. Po zakończeniu roku podatkowego można wystąpić o zwrot podatku z zagranicy  (z państwa, w którym uzyskiwane były dochody, np.zwrot podatku z niemiec) wypełniając zagraniczną deklarację podatkową samodzielnie lub zlecając to wyspecjalizowanym firmom.

Podatnicy uzyskujący dochody z tytułu pracy najemnej za granicą, składają  zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Wzory zeznań podatkowych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów a także na portalach podatnika. Można je wydrukować i wypełnić lub wysłać rozliczenie pit online za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnioną deklarację podatkową może złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu przewidzianego ustawą. Można je także przesłać do i urzędu skarbowego pocztą (w tym przypadku jedynie Poczta Polska jest operatorem uznawanym przez fiskusa) listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Wymaganym załącznikiem do zeznania podatkowego PIT-36 jest formularz PIT/ZG , w którym podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek tam zapłacony. Dla każdego państwa uzyskania dochodu składa się odrębny załącznik. Jeśli poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych podatnik spełni inne warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są konieczne do skorzystania z odliczeń, do deklaracji PIT-36 załącza PIT-O.

Nierezydenci podatkowi rozliczają w Polsce jedynie dochody uzyskane na terytorium Polski, czyli polskie wynagrodzenia za pracę, dochody z najmu czy inwestycji. Dochody otrzymane za pośrednictwem płatnika rozliczane są przez płatnika. Podatnik otrzymuje dokument IFT-1, który sporządza płatnik w związku z pobraniem podatku w Polsce i przekazuje do urzędu skarbowego podatnikowi. Dochody uzyskane bez pośrednictwa płatnika należy rozliczyć samodzielnie. Np. dochody uzyskane z najmu opodatkowane ryczałtem rozliczamy na druku PIT-28 ( można rozliczyć pit 28 online).

 

Ulga na leki wykupione za granicą

Wykonując rozliczenie pit 2018 podatnik może skorzystać z ulg oraz odliczeń od dochodu, jakie przewiduje polskie prawo podatkowe. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku  stanowi dochód po odliczeniu przysługujących podatnikowi kwot  wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Aby skorzystać  z odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem w ramach ulgi rehabilitacyjnej, osoba, której dotyczy wydatek, musi posiadać orzeczenie  odpowiedniego organu o  zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w szczegółowych  przepisach. Może to być decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16. roku życia orzeczenie wydawane jest na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do pomniejszenia dochodu  przed opodatkowaniem określa art. 26 ust. 7a. ustawy o pit, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

Wśród wydatków w ramach tej ulgi przewidziane są kwoty wydane na zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę. Obliczane są one w cyklu miesięcznym. W każdym miesiącu od wydatkowanej kwoty należy odliczyć 100zł i dopiero uzyskana różnica jest kwotą przysługującą do odliczenia. Jeśli w danym miesiącu wydatki na leki nie przekroczą 100zł, nie mamy prawa do odliczeń.

Stosownie do zapisów w ustawie wymagane jest udokumentowanie wydatków na leki. Ustawodawca nie określa precyzyjnie, jaki to ma być dokument i przez kogo wystawiony. Musi on jednak zawierać dane (imię, nazwisko, adres) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,  dane sprzedającego lek, nazwę leku oraz kwotę zapłaty. Dokumentem tym może być faktura z apteki wystawiona w dniu zakupu albo na zakończenie miesiąca.

Może się zdarzyć, że lek wykupujemy poza granicami Polski. Z przepisów ustawy o pit nie wynika, że zakup leków ograniczony jest tylko do terytorium Polski. Dopuszczalne jest więc odliczenie wydatków na leki zakupione za granicą Nie zawsze możemy otrzymać fakturę. Np. w Niemczech recepta zostaje zwrócona pacjentowi, a dowodem wydatku jest paragon fiskalny. Połączenie tych dwóch dokumentów, które zawierają informacje wymagane przepisami ustawy, stanowi udokumentowanie wydatków poniesionych.na leki.

Jeśli zastanawiamy się, jak rozliczyć pit przez internet, program pit 2017 online pomoże nam w wypełnianiu deklaracji podatkowych, pomoże odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym na leki. Rozliczanie pit 2017 online jest wygodna formą rozliczeń z fiskusem.

Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody za granicą, mogą starać się o zwrot podatku z zagranicy (np. zwrot podatku z Niemiec) już po powrocie do kraju.

 

Zwrot podatku z zagranicy

Osoby, które mogą udokumentować dochody osiągnięte z legalnej pracy za granicą, mają prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego w danym kraju podatku. Wiele firm oferuje profesjonalna pomoc w tym zakresie. Można też zwrócić się bezpośrednio do zagranicznego urzędu skarbowego.

Aby dokonać prawidłowego rozliczenia pit, niezbędne będą dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia oraz pobranych zaliczek. W większości krajów są to rozliczenia dokonywane okresowo, w dość krótkich okresach czasu. Po zakończeniu trwania umowy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi kartę podatkową. Jeśli jej nie otrzymaliśmy bezpośrednio po zakończeniu pracy, należy wystąpić do byłego pracodawcy o wydanie. Można otrzymać ją korespondencyjnie nawet po powrocie do Polski.

Zdarza się, że podatnik nie posiada żadnych dokumentów podatkowych. Mając jednak pewność, że podatki były odprowadzane do urzędu skarbowego w kraju zatrudnienia, znając dokładne dane pracodawcy i okres zatrudnienia, można starać się o pozyskanie wymaganych dokumentów.

Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku dostępne są w zagranicznych urzędach skarbowych bądź na stronach internetowych urzędów przeznaczonych dla imigrantów. Można je wypełnić samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do specjalistów. Wyspecjalizowane firmy oferują wypełnienie wszystkich formalności, pozyskanie brakujących dokumentów od pracodawcy oraz wszelkie niezbędne kontakty z zagranicznymi urzędami skarbowymi, a nawet realizowanie czeków. Na portalu podatnika można odszukać informacje dotyczące zwrotu podatku z zagranicy.

O zwrot podatku można występować w ciągu całego roku. Zwrot może dotyczyć nie tylko rozliczenia  pit za ubiegły rok, ale nawet do pięciu lat wstecz. Wysokość uzależniona jest od prawa podatkowego, naszej sytuacji decydującej o przynależnych nam ulgach i odliczeniach i kwot zwolnionych z opodatkowania.

Polacy występujący o zwrot nadpłaconego podatku uzyskiwali średnio za okresy trzymiesięczne:

  • zwrot podatku z Niemiec – ok.700 euro
  • zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – ok.500 funtów
  • zwrot podatku z Holandii – ok 700 euro
  • zwrot podatku z Irlandii – ok. 800 euro
  • zwrot podatku z USA -ok. 500USD.

 

PIT w formie elektronicznej w roku 2018

W 2018 roku osoby fizyczne mogą wysyłać swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej, ale nie są do tej metody zobowiązani. Natomiast na płatników został nałożony obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne maja prawo wyboru formy złożenia swojej deklaracji podatkowej. Mogą złożyć pit za 2017 online lub wybrać tradycyjne wypełnianie i zanoszenie dokumentów pisemnych do urzędu skarbowego, ewentualnie wysłanie za pośrednictwem poczty.

Natomiast pity 2018 dla płatników będą miały co do zasady postać elektroniczną. Rozliczanie pit 2017 online będzie obowiązkowe dla druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. W 2016 roku możliwe będzie przesyłanie do 20000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-r, PIT-40 jednorazowo i uzyskanie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co niewątpliwie przyspieszy wysyłanie i ułatwi przechowywanie potwierdzenia UPO. Tylko wyjątkowo płatnicy będą mogli zastosować formę pisemną. Dotyczy to płatników, którzy za dany rok sporządzają informację lub rozliczają nie więcej niż pięciu podatników. Liczy się każdy pracownik niezależnie od tego, w jakiej formie jest zatrudniony i z jakiego tytułu są wypłaty. W przypadku wyboru formy pisemnej rozliczenia pit 2017, płatnik zobowiązany jest wypełnić deklaracje do końca stycznia (w 2017 roku do 1 lutego, gdyż ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę), natomiast rozliczenie pit 2017 przez internet  można przekazywać do końca lutego 2018 roku. Formy pisemnej rozliczenia pit nie mogą stosować biura rachunkowe niezależnie od ilości obsługiwanych podatników.

Forma elektroniczna rozliczeń podatkowych dokonywanych przez płatników dotyczy tylko deklaracji składanych do urzędów skarbowych. Natomiast podatnikom (pracownikom, emerytom itd.) dokumenty mogą być przekazywane w formie pisemnej (wydrukowane) niezależnie od tego, ilu podatników jest rozliczanych. Dotyczy to druków PIT-11, pit-R PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. Terminy dostarczenia tych druków nie zmieniają się i można je przekazywać do końca lutego.

Obowiązek wysyłki deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej mają osoby prawne, które składają formularze CIT-8, IFT-2/IFT-2R. Płatnicy nie będący osobami fizycznymi nie mogą posługiwać się zestawem danych autoryzujących mającym rangę podpisu, lecz są zobowiązani posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 410 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>