Rozliczenie PIT 2017 – prawa podatnika (1)

Rozliczanie PIT online czy też program do rozliczania PIT 2017 znacznie uproszczą przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej jednak nie zastąpią znajomości Ordynacji podatkowej.

Znajomość praw podatnika zapewnia wiedzę o tym, czego podatnik może oczekiwać oraz domagać się ze strony urzędu podatkowego a w rezultacie ułatwia wywiązanie się z zobowiązań podatkowych. Ogólne uregulowania obowiązków podatkowych znajdują się w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Rozliczenie PIT powinno uwzględniać następujące prawa podatnika:

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Nadpłata powstaje w sytuacji zapłacenia podatku nienależnego (zapłaconego pomimo, iż nie wynikał z obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku) lub takiego, którego wartość przekroczyła obowiązek podatkowy. Nadpłata podlega w całości zwrotowi lub (na życzenie podatnika) zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Każdy program PIT 2017 online umożliwi ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku przy minimalnym wysiłku podatnika.

Prawo do poprawy błędu w deklaracji podatkowej

Prawo do korekty deklaracji oznacza, iż w przypadku popełnienia błędu dotyczącego jakichkolwiek danych zawartych w jej treści (np. kwota zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku) podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji (deklarację korygującą). Prawo to ulega zawieszeniu jedynie na okres postępowania podatkowego/kontroli podatkowej. Złożenie korekty deklaracji podatkowej wiąże się zawsze z obowiązkiem uregulowania jakichkolwiek zaległości podatkowych. Nieocenionym narzędziem do przygotowania i wysłania korekty deklaracji będzie w tym roku jakikolwiek program PIT 2017 online.

Prawo wystąpienia o urzędowe potwierdzenie

Podatnik może wystąpić o urzędowe potwierdzenie jeśli posiada interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego lub pewnych faktów jak również, gdy wymagają tego określone przepisy prawa. Urząd powinien wydać zaświadczenie w terminie nie późniejszym niż 7 dni.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie indywidualne dane zawarte w informacjach i dokumentach przedłożone organowi podatkowemu objęte są tajemnicą skarbową. Warto przy tym zauważyć, że w sytuacji, gdy tajemnica skarbowa obowiązuje urzędy i określa standardy bezpieczeństwa dla aplikacji podatkowych, także podatnik ma wpływ na bezpieczeństwo swoich danych. Wypełnienie PIT za 2017 online na bezpiecznym urządzeniu i w bezpiecznych okolicznościach jest równie ważne jak tajemnica urzędowa.

Rozliczenie PIT 2017 program – zmiany dotyczące zwrotu nadpłaconego w zaliczkach podatku

Pomimo stosunkowo niewielkich w tym roku fiskalnym zmian w procedurach rozliczeń podatku dochodowego PIT warto wspomnieć przynajmniej o kilku najbardziej znaczących. Pierwszą z nich, która prawdopodobnie wzbudzi zainteresowanie przeciętnego podatnika, jest tegoroczny wzrost kwoty prawnie zwolnionej z obciążeń podatkowych podatkiem dochodowych. Zmiany tego rodzaju oznaczają zazwyczaj większe oszczędności dla podatnika a tym samym bardziej zasobny portfel na bieżące potrzeby konsumpcyjne.

 

Uruchamiając program do rozliczania PIT 2017 na potrzeby najbliższego, czekającego nas rozliczenia podatkowego z pewnością większość z nas zauważy znaczący wzrost w wysokości nadpłaconego w zaliczkach podatku, który ponownie wróci do naszych kieszeni pod postacią zwrotu podatkowego. Będzie to wynik tegorocznych nowelizacji reguł przepisów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Idzie mianowicie o zmiany związane z poziomem kwoty zmniejszającej podatek w naszych rocznych zeznaniach. W tym roku ustawodawca określił jej wysokość w zakresie od 0 do 1188 zł w zależności od wyliczonej w program PIT podstawy opodatkowania dochodowego. Ustalenie to powoduje, iż tzw. kwota zwolniona od obciążeń fiskalnych (pozostająca w bezpośredniej zależności ze wspomnianą wyżek kwotą obniżającą) sięga w tym roku maksymalnie 6600 zł dla podatników, którzy nie przekroczyli pułapu pierwszego stopnia skali podatkowej.

Należy się spodziewać, że nowelizacja ta zostanie zaimplementowana w program PIT przez producentów jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem się sezonu rozliczeń podatkowych. Z całą pewnością (jak zawsze) jednym z pierwszych będzie znakomity program PITax.pl Łatwe podatkihttps://www.pitax.pl/program-pit/.

Powracając do merytorycznych zagadnień, jakie rozliczenie PIT 2017 program może budzić, trzeba wspomnieć, iż powyższe zmiany podatkowe mają znaczenie jedynie dla podatników, którzy z takich bądź innych względów rozliczają się z zastosowaniem ogólnych zasad opodatkowania i podlegają obciążeniom fiskalnym na podstawie skali podatkowej. Żadna inna postać podatku dochodowego niestety nie uprawnia do stosowania kwoty zmniejszającej opodatkowanie w zeznaniach rocznych. Kolejną ważną kwestią związaną z omawianą nowelizacją jest prawdopodobieństwo konieczności samodzielnego dopłacenia do podatku PIT przez podatników co prawda rozliczających się skalą podatkową jednak odnotowujących wyższe zarobki. Wynika to z progresywnego charakteru kwoty zmniejszającej opodatkowanie w jej obecnej formule.

Program PIT i zerowy dochód roczny

Zgodnie z literą prawa podatkowego wszystkie osoby osiągające przychody w danym roku podatkowym zobligowane są do przygotowania, a następnie przekazania do odpowiedniego urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego. Sformułowanie to oznacza tym samym, iż dla pewnej grupy podatników (nieosiągających żadnych dochodów) obowiązek ten nie jest wiążący. W praktyce jednak brak dochodów może przybrać kilka odmiennych konsekwencji w zależności od sytuacji partykularnego podatnika oraz jego intencji.

W przypadku braków przychodów lub osiągania jedynie przychodów zwolnionych z opodatkowania przygotowanie zeznania podatkowego nie jest prawnie wymagane — jeśli dla przykładu podatnik w swojej przeszłości czerpał przychody obłożone podatkiem dochodowym, a co za tym idzie przygotowywał i przesyłał do właściwego urzędu rozliczenie PIT, jednak aktualnie nie podejmuje żadnych aktywności zarobkowych i nie ma żadnych źródeł przychodów, to rozliczenie PIT 2017 program będzie w jego przypadku zbędne. W identycznej sytuacji znajdują się osoby uzyskujące przychody nieobciążone obowiązkami podatkowymi. Jednymi z wielu możliwych sytuacji tego typu jest bycie beneficjentem alimentów, diet delegacji pracowniczych i za wypełnianie społecznych funkcji, odszkodowań.

Jednakowoż, ponieważ przepisy podatkowe nie zabraniają złożenia deklaracji podatkowej niewykazującej żadnych przychodów, niektórzy podatnicy (zamierzający uzyskać z urzędu skarbowego potwierdzenie nieuzyskiwania dochodów) przygotowują zerowe zeznanie podatkowe. Jest to dla urzędu skarbowego punkt wyjścia do wydania stosownego zaświadczenia.

Odmiennie przedstawia się sytuacja przedsiębiorcy, który nie odnotował żadnych przychodów w danym podatkowym roku. W wypadku, gdy przedsiębiorca osiągał w przeszłości jakiekolwiek przychody, jest również w bieżącym roku zmuszony do przygotowania zeznania PIT (np. w program do rozliczania PIT 2017). Nie ma także znaczenia czy wzmiankowana działalność jest zawieszona, czy też po prostu nie zaowocowała żadnymi przychodami. W rezultacie przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie zerowe, jeśli jego działalność opodatkowana jest przy użyciu skali podatkowej, podatku liniowego, a także w razie zaistnienia straty.

Na koniec należy wspomnieć o tym, iż zdarza się, że podatnicy mający problemy z dotrzymaniem terminów przygotowania deklaracji podejmują decyzję o złożeniu deklaracji o wartości zerowej, by później móc w ramach prawnie możliwej korekty, przygotować deklarację właściwą. W ten sposób znikają jakiekolwiek podstawy do nałożenia na podatnika kary za nieterminowość.

Rozliczenie PIT 2017 program i nieznana twarz podatku dochodowego: optymalizacyjny potencjał nierządu

Program do rozliczania PIT 2017 zapewnia wszelkie wymagane narzędzia do przeprowadzenia konwencjonalnej optymalizacji naszego zeznania podatkowego ze względu wysokość podatku, jaki będziemy zmuszeni zapłacić. Poza standardowe możliwości stosowania ulg i odliczeń (jak i poza sam zakres zeznania podatkowego w program PIT) wykracza niekonwencjonalna metoda optymalizacji podatku, z której prawdopodobnie wielu z nas nie skorzysta (choć wiadomo, że są tacy podatnicy) — mowa o nierządzie, czyli prostytucji.

Nierząd stanowi szczególnie interesujące zjawisko w kontekście przepisów polskiego prawa podatkowego. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż prostytucja w tym kontekście nie istnieje, i – co więcej – z przyczyn formalnych nie może zaistnieć, a to z kolei prowadzi do nader interesujących konkluzji fiskalnych.

W naszej ustawie podatkowej stwierdza się, iż podatek może być zastosowany jedynie do przychodów, które mogą wynikać ze „skutecznej prawnie umowy”, a jednocześnie, że wszystko, wobec czego nie udowodniono, że nie może wynikać z takiej umowy — może z niej wynikać. W okolicznościach sporu ciężar dowodu spoczywa na podatniku. Kontynuując jednak rozpoczęty wątek, trzeba stwierdzić (za przepisami podatkowymi), iż nieskuteczna umowa w powyższym sensie byłaby taką która (hipotetycznie) dotyczyłaby działań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz z aktualnym prawem.

Jeżeli w dotychczasowym kontekście rozważań umieścimy nierząd, z miejsca stanie się jasne, iż nie ma on prawa prowadzić do dochodów podlegających opodatkowaniu. Mianowicie sprzedaż powabów własnego ciała zazwyczaj wielu innym osobom, wedle wszelkich danych jest niezgodna z kodeksem współżycia społecznego. Co za tym idzie, w logicznym sensie przepisów podatkowych prostytucja nie istnieje — czyli dochody, jakie przynosi, nie mogą zostać opodatkowane. Program PIT nie ma tutaj nic do rozliczania. Niewątpliwie korzystając z tego narzędzia optymalizacji PIT należy być świadomym konieczności przedstawienia organom podatkowym dowodów, iż nasze przychody zostały uzyskane w zakresie nierządu (jak pamiętamy, ciężar dowodowy spoczywa na podatniku). Niepowodzenie w tym zakresie mogłoby bowiem skutkować karną 75% stawką PIT nakładaną na nieujawniane dochody.

Na marginesie należy zauważyć, że nierząd uprawiany wirtualnie za pośrednictwem Internetu nie spełnia definicyjnych wymagań, by nie istnieć w znaczeniu podatkowym. Tego rodzaju dochody z pewnością zostaną obciążone fiskalnie, ponieważ nie jest to w ścisłym znaczeniu tego słowa prostytucja — nie mamy do czynienia z fizycznym udostępnianiem ciała innym.

Program PIT, ulgi oraz odliczenia podatkowe — strata podatkowa

Jeśli koszty uzyskania przychodu w stosunku rocznym przewyższają sumę przychodów, mamy do czynienia ze stratą podatkową, którą należy wykazać deklaracji podatkowej.

Strata podatkowa, czyli nadwyżka kosztów osiągnięcia przychodów nad przychodami z wybranego źródła stanowi formę odliczenia podatkowego. Kwota straty podatkowej po uwzględnieniu przez rozliczenie PIT 2017 program stanie się podstawą do jej odliczenia w latach przyszłych. Daje to podatnikowi możliwość rozliczania straty przez 5 kolejnych lat (nierozliczona w tym okresie strata przepada), z ograniczeniem, iż nie może on odliczyć więcej niż pięćdziesiąt procent przedstawionej straty w poszczególnym roku podatkowym. W efekcie rozliczanie straty może trwać między 2 a 5 lat.

Jak już to było wspomniane, starta może być rozliczana jedynie w zakresie jednego źródła (podobnie jak poniesione koszty uzyskania przychodów). Tak więc, gdy podatnik korzysta jednocześnie z kilku alternatywnych sposobów zarobkowania, nie może sumować dochodu oraz straty z różnych źródeł. Wedle aktualnych przepisów podatkowych występują następujące źródła uzyskania przychodów:

 1. Stosunek pracy/stosunek służbowy.
 2. Działalność gospodarcza pozarolnicza.
 3. Wykonywana osobiście działalność.
 4. Specjalne działy produkcji rolnej.
 5. Najem oraz dzierżawa i pokrewne umowy.
 6. Prawa majątkowe oraz kapitały pieniężne.
 7. Zbycie nieruchomości — odpłatne.
 8. Inne źródła.

We wszystkich wymienionych źródłach możliwe jest rozliczanie straty z roku poprzedniego (z identycznego źródła). Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której w zakresie jednego źródła występuje wiele faktycznych dróg zarobkowania, co do pewnego stopnia komplikuje samo wyliczenie straty. Program do rozliczania PIT 2017 pozwoli zarówno na wykazanie straty za rok 2016, jak i na subtrakcję straty z lat wcześniejszych.

Wykazanie i rozliczenie straty podatkowej nie będzie możliwe w kontekście następujących sytuacji podatkowych:

 • zbycie praw majątkowych a także rzeczy poza kontekstem działalności gospodarczej — prywatnie,
 • dochody zwolnione z PIT,
 • niektóre kapitały pieniężne,
 • opodatkowanie ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa,
 • podatek tonażowy;

Ponieważ stratę podatkową należy rozliczać osobno, wspólne opodatkowanie małżonków nie jest dozwolone w kontekście straty podatkowej. Nie ma za to przeciwwskazań dla rozliczenia łącznego z małżonkiem, jeśli w danym roku jedno z nich będzie odliczało poniesioną w latach wcześniejszych stratę, a więc odpisywało maksymalnie jej pięćdziesiąt procent od bieżącego dochodu z określonego źródła.

Program do rozliczania PIT 2017 i wybór zeznania podatkowego

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, do 30 kwietnia roku bieżącego (faktycznie do 1 maja, ponieważ 30 kwietnia w tym roku to niedziela), powrócimy do programu PIT i zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty we właśnie zakończonym roku podatkowym.

Dziś, gdy rozliczenie PIT 2017 program jest najbardziej oczywistym wyborem dla większości z nas a trudności tradycyjnie kojarzone z przygotowaniem zeznania podatkowego zdają się odchodzić w przeszłość, możemy pozwolić sobie na traktowanie rocznego rozliczenia z fiskusem jako tego, czym w istocie jest — jako naszego prywatnego wkładu w rzeczywistość społeczną, w której żyjemy. Niezależnie od tego, na jaki program PIT zdecydujemy się w tym celu, wstępne rozstrzygnięcia muszą być przez nas poczynione podobnie do tych sprzed roku, dwóch i pięciu. Aktualny program do rozliczania PIT 2017 tylko je nam ułatwi.

Wybór, przed którym stanie każdy (każda) z nas to wybór odpowiedniego dla własnej sytuacji podatkowej formularza zeznania. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka dostępnych form rozliczania podatku dochodowego jakie zawiera program PIT.

PIT 36 — przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody opodatkowane na ogólnych zasadach skali podatkowej. Formularz ten najczęściej używany jest przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz przez podatników uzyskujących dochody z zagranicy.

PIT 36L — przeznaczony dla podatników indywidualnie rozliczających się z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych w wysokości 19% podatku liniowego.

PIT 37 — przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody opodatkowane na ogólnych zasadach skali podatkowej za pośrednictwem płatników, ze źródeł położonych na terytorium RP. Nie mogą złożyć tej deklaracji podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach lub działy specjalne produkcji rolnej. Nie muszą składać tej deklaracji podatnicy, dla których rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

PIT 38 — przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody z kapitału (np. zbycie papierów wartościowych) oprocentowane 19% podatkiem.

PIT 39 — przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości opodatkowanych 19% podatkiem

Program do rozliczania PIT 2017 umożliwi nam szybkie i sprawne wypełnienie deklaracji, musimy jednakże pamiętać, że obowiązek złożenia zeznania oznacza także obowiązek uregulowania w terminie (tym samym) należnego podatku.