Zmiany w VAT

Z dniem 1 lipca 2015 r.weszły w życie zmiany do ustawy o VAT wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 9 kwietnia 2015 roku (Dz.U.poz 605).

 Przepisy ustawy rozszerzają i doprecyzowują regulacje zawarte w ustawie o VAT z 2004 roku dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia, celem ich jest zapewnienie większej skuteczności tego instrumentu podatkowego.

Najistotniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą następujących kwestii:

1. rozszerzenie zakresu obowiązywania odwróconego VAT na urządzenia mobilne oraz plastyczne nieobrobione półprodukty z niektórych metali;

2. solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy towaru;

3. uregulowanie zasad stosowania tzw. ulgi na złe długi;

Continue reading “Zmiany w VAT” »